Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Gewichtsconsulent: Evelien Mertens, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon die deelneemt aan de cursus en/of begeleid wordt middels Personal Coaching, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Locatie: het adres van de locatie waar de gewichtsconsulent cursus en/of Personal Coaching geeft;

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft cursus en/of Personal Coaching aan de cliënt op het als zodanig opgegeven adres van de locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Bij wijziging van de locatie wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4: Verhindering

Betreft cursus: indien de cliënt verhinderd is voor een cursus les kan de cliënt, in overleg met de gewichtsconsulent, de betreffende les inhalen op een ander dagdeel waar dezelfde cursus les wordt verzorgd door de gewichtsconsulent. De cliënt heeft echter geen recht op het inhalen van de les.

Betreft Personal Coaching: indien de cliënt op de afgesproken dag en tijd niet aanwezig kan zijn, dient hij dit tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar te maken bij de gewichtsconsulent. Wanneer een afspraak niet tijdig is geannuleerd, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor zowel de cursussen als Personal Coaching gelden de tarieven zoals vermeld op www.healthy-habitz.nl. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat Healthy Habitz een tariefswijziging kan doorvoeren.

Artikel 6: Annulering

Na het ontvangen van de bevestigingsmail, waarmee ook deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring worden verzonden, heeft u tot 48 uur de tijd om per mail kenbaar te maken dat u van deelname af wilt zien. Daarna is de inschrijving definitief en wordt er voor u een plaats gereserveerd. Wanneer de cursus/Personal Coaching binnen 48 uur start dan is de inschrijving altijd definitief voor start van de cursus/Personal Coaching. Indien u later alsnog van deelname afziet wordt voor deze annulering € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit is ook van toepassing op vervolgcursussen van Healthy Habitz. Mocht u binnen 6 maanden na annulering alsnog besluiten om een cursus/Personal Coaching te gaan volgen, dan worden deze kosten in mindering gebracht.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant of per bank te geschieden. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan na bevestiging van inschrijving, in ieder geval voor aanvang van de cursus of het eerste consult. De cliënt ontvangt een factuur voor de ziektekostenverzekeraar aan het einde van de cursus of het Personal Coaching traject. Voor vergoeding van kosten voor cursussen of Personal Coaching door de zorgverzekeraar dienen de polisvoorwaarden geraadpleegd te worden en/of contact opgenomen te worden met de zorgverzekeraar.

Consulten uit pakketten die na 1 jaar na betaling nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald en komen te vervallen. Restitutie van het cursusgeld of reeds betaalde consulten is niet mogelijk.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Voor geschillen tussen gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke bejegening van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12: Privacyverklaring

Er is een nieuwe privacyverklaring van kracht sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Deze kunt u hier lezen.